Zaradi tega gradbeni inšpektorji najpogosteje ustavijo ali prepovejo gradnjo

Mlad par načrtuje gradnjo lesene hiše, natančneje, skeletne gradnje. Ker imajo v družini gozd, želita za gradnjo uporabiti lastni les, a ni tako enostavno.

AVTOR Katarina Nemanič

Ali lahko za gradnjo skeletne hiše uporabiš lasten les? Kratek odgovor je, lahko. A ni tako preprosto, kot si morda mislimo. Mlad par ne more zgolj posekati dreves, hlodovine odpeljati na žago, iz razrezanega lesa pa zgraditi lesene hiše. Les, ki bo uporabljen za konstrukcijo, mora izpolnjevati pogoje kakovosti, predvsem pa mora biti certificiran, dobiti mora oznako CE.

Evropska uredba je stroga

“Čeprav je tehnično mogoče posekati drevesa, posušiti les do ustrezne vsebnosti vlage in ga odpeljati na žago za gradnjo, je uporaba konstrukcijskega lesa v EU predmet posebnih standardov in predpisov. Za konstrukcijski les, ki je trajno vgrajen v zgradbo, evropska uredba o gradbenih proizvodih (CPR) zahteva oznako CE, ki potrjuje, da izdelek izpolnjuje zahteve EU glede varnosti, zdravja in varstva okolja,“ še bolj natančno pojasni Tomaž Verbnik iz Bureau Veritas, ki je pri Evropski komisiji priglašeni organ za izvajanje strokovnih nalog, povezanih s pridobitvijo znaka CE. 

Namen sistema označevanja je vizualno razvrščanje žaganega lesa v trdnostne razrede in ustrezna označitev lesa. Oznaka CE pa potrjuje, da izdelek izpolnjuje bistvene zahteve glede varnosti potrošnikov, zdravja ali varovanja okolja, kot jih določajo smernice EU oziroma regulative. Z znakom CE mora biti označen ves konstrukcijski les, torej ne le za gradnjo lesene hiše, temveč tudi za ostrešja, podporne strebre in druge morebitne lesene elemente, ne glede na vrsto gradnje. 

Razrez na žagi, ki lahko izda znak CE

Les iz domačega gozda lahko oznako CE dobi na žagi oziroma pri proizvajalcu konstrukcijskega lesa, ki ima certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje za konstrukcijski les. Ali drugače, les iz domačega gozda lahko graditelj uporabi za gradnjo le, če je hlodovino v razrez odpeljal na žago, ki konstrukcijske elemente lahko opremi z oznako CE, pojasni Marko Ribič, lastnik žage, kjer oznako CE lahko izdajo. A tudi tu se lahko zaplete. „Oznako CE za posamezne konstrukcijske elemente lahko izdamo le, če smo v razrez dobili kakovostno hlodovino, ni vsaka primerna, da bi iz nje dobili konstrukcijske elemente, ki bi zadostili pogojem,“ še doda.

V gozd z revirnim gozdarjem

Lastnik gozda lahko poseka drevo, ki mu ga odkaže revirni gozdar. Ta lahko pogosto takoj oceni, ali bo hlodovina konkretnega drevesa primerna za razrez v konstrukcijski les ali ne, pove eden od gozdarjev, ki ne želi biti imenovan. Na podlagi odebeljenosti spodnjega dela debla lahko ugotovi na primer rdečo trohnobo v poznem stadiju, ko je velik del sredice že izvotljen. 

Pri smrekah, ki ne rastejo v gostem sestoju in nimajo omejenega rastnega prostora, je težava lahko tudi grčavost. Te smreke, ki jim pravimo malolesne, imajo več debelih vej. Če so grče zdrave (zrasle) gre predvsem za estetsko napako, če niso, pa izpadajo in vplivajo na tehnične lastnosti lesa. Grčavost se da oceniti na panju oziroma stoječem drevesu, še izvemo. 

Za konstrukcijski les so veliko bolj primerna drevesa, ki rastejo bolj skupaj, na omejenem prostoru, njihova debla so valjaste oblike in z manj grčami, pravimo jim polnolesna. Tudi izkoristek hlodovine je pri teh precej večji, kot pri malolesnih, hlodovina katerih je bolj stožčasta. 

Pogosto pa se izkaže, da tudi revirni gozdar pred posekom ne more ugotoviti morebitnih nepravilnosti ali slabših lastnosti drevesa, te se pokažejo šele, ko hlodovino graditelj pripelje na žago, še doda naš sogovornik.

Žaga prevzame odgovornost

Z oznako CE na gradbenem proizvodu, v tem primeru konstrukcijskem lesu, proizvajalec ali žaga prevzema odgovornost za skladnost gradbenega proizvoda z zahtevanimi lastnostmi ter za skladnost z vsemi veljavnimi zahtevami, določenimi v uredbi o gradbenih proizvodih. 

Žaga, ki lahko izdaja oznako CE, je morala čez zahteven proces in izpolniti več zahtev oziroma pogojev. „Za pridobitev certifikata o skladnosti kontrole proizvodnje (FPC) morajo imeti proizvajalci konstrukcijskega lesa vzpostavljen sistem kontrole v skladu z zahtevami harmoniziranega standarda EN 14081-1. Postopek certificiranja vključuje začetne tipske preskuse in ocene in preverjanje sistemov kontrole proizvodnje. Postopek certificiranja izvajajo priglašeni organi. Na osnovi pridobljenega certifikata proizvajalec izda Izjavo o lastnostih in namesti oznako CE in s tem lahko umesti gradbeni proizvod na trg,“ pojasni Verbnik. 

Proizvajalci, ki so pridobili certifikat skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje za konstrukcijski les, morajo tega obnavljati. Po besedah Ribiča imajo vsako leto revizijo, ki ji stane približno 1500 evrov, za pridobitev certifikata pa so pred šestimi leti odšteli približno 5000 evrov. Kljub stroškom, ki jih imajo, pa razrez hlodovine v gradbene elemente, ki bodo označeni z znakom CE, ni bistveno dražji, pove. 

Pogosto pod nadzorom inšpektorjev

Konstrukcijski les, ki mora imeti oznako CE že vse od začetka leta 2012, je pogosto tudi tarča nadzora gradbenih inšpektorjev. Pri preverjanju ustreznosti vgrajenega konstrukcijskega lesa relativno pogosto ugotovijo, da se vgrajujejo neustrezni leseni elementi, pravijo na gradbenem inšpektoratu. 

„Leta 2022 so gradbeni inšpektorji v okviru akcije nadzora nad gradbenimi proizvodi ugotovili, da je vgradnja konstrukcijskega lesa, ki ni ustrezno preverjen in dan na trg, še vedno ena od izstopajočih in ponavljajočih se nepravilnosti.“ 

Inšpektor preverja, ali ima vgrajeni proizvod oznako CE oziroma izjavo o lastnostih, ali sta izjava o lastnostih in oznaka CE popolni, ali proizvod s svojimi lastnostmi ustreza projektnim zahtevam, ali je certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda (oziroma certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje) veljaven in ali se izjava sklicuje na veljavne in primerne tehnične specifikacije.

V primerih, ko ugotovi nepravilnosti, gradbeni inšpektor izreče ukrep prepovedi vgrajevanja gradbenih proizvodov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz predpisov, ali ne izpolnjujejo lastnosti za vgradnjo glede na načrtovane in predpisane zahteve, in odredi, da se gradnja ustavi, dokler jih inšpekcijski zavezanec ne nadomesti z ustreznimi.

Če neustreznih gradbenih proizvodov ni mogoče nadomestiti, pristojni inšpektor odredi, da se gradnja ustavi, dokler inšpekcijski zavezanec ne predloži dokazila, da ti ustrezajo nameravani uporabi v skladu s tehničnimi predpisi za gradbene proizvode oziroma dokazilo o ustreznosti. Če se po izrečenem inšpekcijskem ukrepu ustavitve gradnje gradbeni proizvodi še naprej vgrajujejo, jih lahko pristojni inšpektor zaseže.

Za dokazilo o ustreznosti mora graditelj zaprositi v enem mesecu od vročitve inšpekcijske odločbe, gradnjo pa lahko nadaljuje, ko ga predloži pristojnemu inšpektorju. Izda ga organ, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo trženje gradbenih proizvodov, pooblaščen za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov.

Vir: https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavljamo/zaradi-tega-gradbeni-inspektorji-najpogosteje-ustavijo-ali-prepovejo-gradnjo-418829 – www.zurnal24.si