Sončna elektrarna na objektu pod spomeniškim varstvom? Lahko, toda …

AVTOR M. G.

Lahko objekti (stavbe) pod spomeniškim varstvom na svoje strehe namestijo sončne elektrarne? Tu so odgovori …

“Zakon o varstvu kulturne dediščine ne prepoveduje postavitve sončnih elektrarn na objekte pod spomeniškim varstvom,” so jasni na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Toda …

Pred takim posegom je treba dobiti kulturnovarstveno soglasje, katerega izdaja je v pristojnosti zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki lahko izdajo soglasja bodisi zavrne bodisi predpiše pogoje, pod katerimi se lahko izvede – na primer, da je postavitev možna, če se uporabijo paneli v barvi strešnikov (odvisno od vsakega posameznega primera), so za nas pojasnili na omenjenem ministrstvu.

“Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomenik, in na območjih, varovanih po predpisih s področja varstva kulturne dediščine vključno z vplivnimi območji dediščine, je postavitev naprav za proizvodnjo električne energije dopustna izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, ki skladno s pridobljenimi kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem pristojnega organa,” so dodali na minstrstvu za kulturo. Zanimivo je, da podatkov o tem, koliko objektov, ki so pod spomeniškim varstvom, že ima nameščeno fotovoltaiko, na ministrstvu nimajo. 

Pri ZVKDS pa sicer beležijo postopke iz izdaje kulturnovarstvenih aktov z naslova energetskih sanacij kulturne dediščine in za postavitev sistemov obnovljivih virov. V letu 2022 so do 20. 12. 2022 zabeleži 225 takšnih postopkov.  Pod rubriko fotovoltaika so zabeležili 23 izdanih mnenj, tako da lahko razberemo, da je v letu 23 lastnikov zgradb pod spomeniškim varstvom dobilo soglasje za postavitev sončne elektrarne.

Pomembna novost zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije 

Zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki ga je minitrstvo predstavilo pred kratkim, prinaša pomembno novost, ki pa se na objekte pod spomeniškim varstvom ne nanaša. Kot so nam sporočili z ministrstva, zdaj odpravljajo obveznost pridobitve kulturnovarstvenega soglasja v primeru postavitve fotonepatostnih ali vetrnih proizvodnih naprav na strehah objektov, ki so na registriranem arheološkem najdišču, če se pri tem ne posega v tla in za ta objekt ne velja drug varstveni režim. 

“Postavitev tovrstnih naprav se namreč praviloma izvaja na način, da se naprave postavljajo na objekt ter se priključujejo na notranjo inštalacijo objekta oziroma na omrežje, na katerega je priključen ta objekt. Pri tem se praviloma ne izvaja posegov v zemljišče, tj. ni kopanja v tla zaradi polaganja inštalacij. Glede na navedeno, naprave, ki se postavljajo na objekte, nikakor ne morejo posegati na varovano sestavino arheoloških varstvenih območij, saj je ne ogrožajo in na njo ne morejo škodljivo vplivati (saj postavitev teh ne povzroča niti teoretične možnosti izgube ali poškodovanja oziroma okrnitve arheoloških ostalin, lokacije ipd.). V kolikor pa bi šlo za objekt, ki se nahaja na registriranem arheološkem najdišču in je hkrati na območju, kjer velja drug režim varstva kulturne dediščine (npr. je kulturni spomenik), se ta določba ne uporablja in je pred posegom treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje (kot omenjeno na začetku),” so nam pojasnili na ministrstvu.


V katerih primerih je poseg ovrednoten kot neprimeren oziroma nedopusten?

–    negativen vpliv na peto fasado varovanega območja (mestno/trško/vaško jedro); vnašanje vizualno neznačilnih prvin (novih oblik, barv, materialov) ter členitev v homogen prostor s prepoznavnimi značilnostmi in prostorsko kompozicijo,

–    neustrezno poseganje v historično kritino in konstrukcijo (stavba je kulturni spomenik), –    negativen vpliv na veduto / izpostavljena lokacija,

–    negativen poseg v strukturo, urbanistično ureditev in naravo mestnega/trškega/vaškega jedra glede na umestitev na tleh (dvorišče, vrt, park),

–    gradbeno tehnična analiza objekta dokazuje dodatno (prekomerno) obremenitev s posegi v obstoječo konstrukcijo,

–    negativen poseg v varovanih območjih kulturne krajine; npr. solarni moduli s podkonstrukcijo, ki mora biti vsaj toliko visoka, da je pod njimi možna tudi druga raba, tvorijo volumne in neustrezno izstopajo iz prostora.

Vir: https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcna-hisa/soncna-elektrarna-na-objektu-pod-spomeniskim-varstvom-lahko-toda-401436 – www.zurnal24.si