Nov pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen

Pravilnik je začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije dne 21. julija 2023, uporabljati pa se začne 1. avgusta 2024.

Ročno premeščanje bremen v skladu s tem pravilnikom pomeni vsako opravilo, ki vključuje dvigovanje, prenašanje, spuščanje, potiskanje, vlečenje ali premikanje bremena s človeško silo in druga podobna dela (npr. podpiranje, držanje, ponavljajoči gibi), ki zaradi svojih značilnosti ali zaradi neugodnih ergonomskih pogojev pomeni nevarnost za razvoj kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom.

V praksi so bile zaznane težave, ki so povezane predvsem pri izračunih oz. prevelikih obremenitvah kar pomeni, da podjetja morajo izvesti ustrezne ukrepe (organizacijske, tehnične, kadrovske, itd.), ki so povezani z izvedljivostjo in stroški ter kratkim prehodnim obdobjem.

Trenutno poteka veliko aktivnosti na strani izvajalcev varstva in zdravja pri delu, kot tudi na obrtno – podjetniški zbornici. Iz trenutnih informacij izhaja, da bo po vsej verjetnosti potrebno v oceni tveganja dodati še zahteva iz omenjenega pravilnika in izračune iz priloge 3.

Pravilnik je v zelo kratki obliki in je dosegljiv na tej povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2575?sop=2023-01-2575