Fasader mu je povedal, da do subvencije ne more, dokler …

AVTOR K. N.

Če načrtujete novo fasado, nova okna ali kak drug poseg na hiši, za katerega nameravate na Eko sklad vložiti vlogo za pridobitev subvencije, najprej preverite dokumente hiše. V nekaterih primerih je pot do te precej dolga, ali celo nemogoča.

Na stari hiši bralec načrtuje novo fasado, pridobil je že ponudbe, ki so mu jih fasaderji pripravili tako, da bo z debelino toplotne izolacije izpolnil tudi zahteve Eko sklada, saj želi za ukrep dobiti nepovratno finančno spodbudo. “V zaključnih pogovorih z izbranim izvajalcem, ki naj bi tudi pripravil vso potrebno dokumentacijo za Eko sklad, je ta vprašal, ali imam za hišo gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje,” nam pove bralec in pojasni, da “je hiša stara več kot 70 let, zato nimam ne enega ne drugega.”   Obvezna priloga:

Izkaz legalnosti in namembnosti

To seveda ne pomeni, da subvencije za fasado ali kak drug ukrep pri Eko skladu ne more dobiti, le pot do tja je nekoliko daljša in povezana z dodatnimi stroški. 

Vsak vlagatelj mora izkazati legalnost in namembnost stavbe. To lahko naredijo na dva načina: 

  • vlogi priložijo kopijo gradbenega dovoljenja oziroma druge upravne odločbe, s katero se je dovolila gradnja/uporaba ali legalizacija stavbe, ali odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja ter izjavo o skladnosti priloženega upravnega dovoljenja z nepremičnino,
  • vlogi priložijo izjavo o legalnosti in namembnosti stavbe podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo. 

Obvezni postopki na upravni enoti

Na skladu pojasnjujejo, da morajo vlagatelji za stavbe, ki niso bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja, na upravni enoti sprožiti ustrezne postopke. Glede na to, kdaj je bila stavba, na kateri se bo izvedel ukrep, zgrajena, lahko vlagatelji na pristojni upravni enoti sprožijo postopek legalizacije ali pa vložijo vlogo za pridobitev odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja, ki velja le za stavbe, zgrajene pred 31. decembrom 1967. 

Bralec bo tako moral na upravni enoti za svojo 70 let staro stavbo, ki je bila zgrajena brez gradbenega dovoljenja, pridobiti odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja. Navedena odločba ima s stališča javnega poziva enakovreden status gradbenemu oziroma uporabnemu dovoljenju, pojasnjujejo na skladu. 

Da bi takšno odločbo lahko pridobil, pa mora biti hiša vpisana v kataster nepremičnin. Če še ni vpisana, ga čaka še ta postopek, preden bo na upravni enoti lahko pridobil odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja, šele potem pa lahko vloži vlogo za subvencijo na Eko sklad.

Kazenska in materialna odgovornost

V primeru, da je stavba zgrajena legalno in je stanovanjske namembnosti, vendar lastnik ne razpolaga z gradbenim dovoljenjem, pa izpolni in priloži izjavo o legalnosti in namembnosti stavbe, pojasnijo na skladu.

Izjava o legalnosti in namembnosti stavbe je načeloma enakovredna gradbenemu dovoljenju, saj vlagatelj pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da je stavba, na kateri je bila izvedena naložba, legalna, zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov ter da je njena namembnost stanovanjska. 

Ob tem na skladu poudarjajo, da bo v “primeru dvoma o legalnosti stavbe oziroma razhajanj med navedbami vlagatelja v izjavi o legalnosti in namembnosti stavbe in podatki razvidnimi iz uradnih evidenc oziroma evidenc Eko sklada, sklad vlagatelja pozval k predložitvi ustrezne upravne odločbe, s katero se je dovolila gradnja stavbe oziroma njena legalizacija in/ali dodatnih dokazil, ki bi izkazovala skladnost gradnje stavbe s predpisi.”

Skladno z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, mora vlagatelj razpolagati z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje legalnost in namembnost stavbe. V primeru, da si pristojni z Eko sklada ogledajo ustreznost izvedene naložbe, jim bo moral vlagatelj predložiti gradbeno dovoljenje oziroma ustrezno upravno odločbo, s katero se je dovolila gradnja/legalizacija stavbe.

Subvencijo lahko odvzamejo in kršitev prijavijo organom 

Če pri tem ugotovijo neskladnost med gradnjo, dovoljeno z gradbenim dovoljenjem oziroma drugo upravno odločbo, in dejansko izvedeno gradnjo, vlagatelj ni upravičen do nepovratne finančne spodbude. Če takšno neskladnost ugotovijo potem, ko so že izdali odločbo o dodelitvi subvencije, pravica do te, če še ni bila izplačana, ugasne, pojasnjujejo na skladu. Če pa so subvencijo vlagatelju že izplačali, sklad pravico do nepovratne spodbude odvzame in kršitve naznani gradbeni inšpekciji. 

Priloži se zadnje gradbeno dovoljenje

Vprašanj o tem, kako izkazati legalnost in namembnost stavbe, je veliko, zato na skladu navajajo še nekaj najpogostejših. 

Za stavbo, ki je bila denimo zgrajena pred letom 1968 brez gradbenega dovoljenja, kasneje pa je bila rekostruirana ali adaptirana, kar je bilo narejeno na podlagi odločbe o priglasitvi del ali pa na podlagi gradbenega dovoljenja, je treba k vlogi za subvencijo priložiti to dokumentacijo, ni pa treba priložiti odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja. 

Če je vlagatelj za hišo pridobil več gradbenih dovoljenj, ker je denimo prizidava potekala v več fazah, k vlogi priloži le zadnje izdano gradbeno dovoljenje. 

Dokazati je treba namembnost stavbe

Omejitve so tudi pri dokazovanju namembnosti stavbe. Pri stavbah, del katerih ima stanovanjski, del pa poslovno-gospodraski namen, torej so večnamenske, se višina spodbude določi v deležu, ki ga predstavlja del stavbe stanovanjske namembnosti, ne glede na to, da bo denimo fasado obnovil na celotni stavbi ali na primer na celotni stavbi zamenjal okna.  

Do subvencije denimo niso upravičeni vlagatelji, ki načrtujejo obnovo zidanice, pa čeprav imajo v njej prijavljeno stalno prebivališče, v njej dejansko bivajo, hkrati pa je na prostorskem portalu Geodetske uprave RS kot dejanska raba vpisana stanovanjska hiša. 

Če iz upravne odločbe, s katero se je dovolila gradnja ali uporaba stavbe izhaja, da je namembnost stavbe zidanica ali vinska klet, do spodbude vlagatelj ni upravičen, saj je zidanica  klasificirana kot stavba za skladiščenje pridelkov, ki spada med nestanovanjske kmetijske stavbe, pojasnjujejo na skladu in dodajajo, da javni poziv določa, da je spodbuda lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma stanovanjske dele večnamenskih stavb, tj. dele stavb, katerih namembnost je, skladno z upravno odločbo (gradbenim oziroma uporabnim dovoljenjem), opredeljena kot stanovanjska. 

Vir: https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavljamo/fasader-mu-je-povedal-da-do-subvencije-ne-more-dokler-402224 – www.zurnal24.si