Če tega niste naredili, lahko ostanete brez uporabnega dovoljenja

AVTOR K. N.

Eden od pogojev za pridobitev uporabnega dovoljenja je prijava začetka gradnje. Ta pa mora biti popolna, priloženi morajo biti vsi dokumenti, ki jih predpisuje gradbeni zakon, sicer se šteje, kot da graditelj prijave ni vložil.

Kot smo že poročali, so na ministrstvu za naravne vire in prostor, pozvali graditelje, naj preverijo, ali so izvedli popolno prijavo gradnje. Ta je med drugim pogoj, da gradbeno dovoljenje ostane v veljavi tudi po preteku pet let, ob enem pa je tudi pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

Začetek gradnje v petih letih

Stari gradbeni zakon (GZ) iz leta 2018 in novi gradbeni zakon (GZ-1) določata, da gradbeno dovoljenje po petih letih od pravnomočnosti ostane v veljavi le, če je investitor v tem času prijavil začetek gradnje in z njo tudi začel, v primeru spremembe namembnosti pa, če je investitor v tem roku izvedel spremembo namembnosti. 

Tistim graditeljem, ki so leta 2018 gradbena dovoljenja dobili na podlagi GZ, se bo v naslednjih mesecih iztekel petletni rok, da na pristojni upravni enoti, ki je gradbeno dovoljenje izdala, vložijo vlogo za prijavo začetka gradnje in začnejo graditi. V nasprotnem pridobljena gradbena dovoljenja ne bodo več veljavna. 

Prijava začetka gradnje pogoj za uporabno dovoljenje

Prijava gradnje pa ni pogoj le za veljavnost gradbenega dovoljenja, temveč je tudi obvezna sestavina vloge za izdajo uporabnega dovoljenja. Ob tem pa velja, da je prijava začetka gradnje izvedena le, če vsebuje vse zahtevane podatke in dokumente, ki jih natančno opredeljuje 76. člen GZ-1. 

Zakon namreč jasno določa, da v primeru, če prijava začetka gradnje ne vsebuje kateregakoli izmed zahtevanih podatkov ali dokumentacije iz 76. člena zakona, se šteje, kot da prijava začetka gradnje ni bila podana.

Zaradi te določbe morajo biti graditelji pozorni, ali so prijavo res izvedli po črki zakona, da jih v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja ne bi čakalo neprijetno presenečenje. 

Ob tem spomnimo, da je prijava gradnje obvezna tudi za nezahtevne objekte, ki jim je bilo izdano gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt, in rušenje objektov, v primerih, ko je za to treba pridobiti gradbeno dovoljenje. To je obvezno, če se ruši objekt, ki je od sosednje nepremičnine oddaljen manj kot en meter.

Priloženi morajo biti prav vsi zahtevani dokumenti

Podatki in dokumenti, ki so obvezni za prijavo začetka gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov: 

  • Zakoličbeni zapisnik, ki ga podpišejo pravna ali fizična oseba s področja geodetskih storitev, njegov pooblaščeni inženir s področja geodezije in nadzornik ter vodja nadzora, s čimer jamčijo, da je zakoličenje objekta izvedeno skladno z gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje.
  • Projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) gradnje, ki sta jo podpisala projektant in vodja projektiranja, pri čemer je njen sestavni del tudi njuna podpisana izjava, da so v projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje v celoti izpolnjene bistvene in druge zahteve za objekte. 
  • Podatki o nadzorniku ter osebno ime in identifikacijska številka vodje nadzora.
  • Potrdilo občine o plačanem komunalnem prispevku, če tako določa zakon, ki ureja prostor.

Prijavi odstranitve objekta, če gre za odstranitev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, ki se dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljen manj kot en meter, je treba namesto projektne dokumentacije priložiti projektno dokumentacija za odstranitev, s katero se zagotovi varna in racionalna izvedba odstranitve.

Pri gradnji nezahtevnega objekta je treba prijavi za začetek gradnje priložiti podatke o izvajalcu ali nadzorniku ter potrdilo občine o plačanem komunalnem prispevku, če gre za obveznost v skladu z zakonom, ki ureja prostor.

Ob vsaki spremembi je treba prijavo dopolniti

Pomembno je vedeti tudi, da zakon določa, da je treba vsako spremembo podatkov iz že vložene prijave začetka gradnje, ki se zgodi med gradnjo, prijaviti. Enako velja, če se gradbeno dovoljenje po prijavi začetka gradnje spremeni. Investitor mora v obeh primerih prijavo dopolniti s spremenjenimi podatki in prilogami.

Globe od 500 do 4000 evrov

S prijavo začetka gradnje so seznanjeni tudi mnenjedajalci in inšpektorji, ki vsak s svojega delovnega področja preverjajo vsebinsko ustreznost podatkov in prilog. Če investitor ne prijavi začetka gradnje na predpisani način, ga lahko doleti plačilo globe. Za fizično osebo, ki gradi manj zahtevni objekt, zakon predpisuje globo v višini od 2000 do 4000 evrov, za  investitorja, ki gradi manj zahtevni objekt, pa od 500 do 2000 evrov.

Vir: https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavljamo/ce-tega-niste-naredili-lahko-ostanete-brez-uporabnega-dovoljenja-401711 – www.zurnal24.si